เงื่อนไข และรายละเอียดการย้ายค่าย

โปรดตรวจสอบพื้นที่ บริการก่อน

ไม่เคยมียอดค้าง กับ ทรูออนไลน์

ส่งเอกสารผ่านทางไลน์ หรือทาง E-mail

- บิลค่าบริการ ค่ายเดิมย้อนหลัง ไม่เกิน 3 เดือน

  ติดตั้งที่บ้านเลขที่เดิม ตามที่ระบุในบิล

  บิลต้องเป็น ของจริง แบบ 4 สี เท่านั้น

- บัตรประชาชนผู้สมัคร

  (รับรองสำเนาและกรุณาขีดคร่อม ระบุว่า

   "สำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ทรูออนไลน์"

  

*ทั้งสองรายการต้องเป็น ชื่อเดียวกัน เท่านั้น

ใช้เวลาในการอนุมัติ ส่วนลด 2-3 วัน

จะมี SMS แจ้งเลข Order หลังจากอนุมัติ 

โปรโมชั่นที่ ไม่สามารถร่วมรายการได้

Gigatex Fiber

Gamer Pro Pack

Business Fiber

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

ตัวแทนฝ่ายขาย  คุณกานต์

081-356-4554

สมัครและตรวจสอบพื้นที่บริการได้ที่นี่